Hakkımızda

Kent Konseyi Nedir ?
+

...Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği' ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; "Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek" tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Kent Konseylerinin Görevleri Nelerdir ?
+


 • Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilir Gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 • Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkıda bulunmak,
 • Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcıların, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek
 • Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal v.b değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 • Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak
 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek
 • Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak
 • Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak
 • Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak
 • Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.
Kent Konseylerinin Çalışma İlkeleri Nelerdir ?
+

...Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

 • YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti' nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer Uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 • Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
 • Kent Konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
 • Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 • Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir....

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Ad
Soyad
Görev
Hamit
Mumcu
Başkan
Alper
Yağlıdere
Genel Sekreter
Ertan
Parlar
Yürütme Kurulu Üyesi
Bağdat Bahar
Keleş
Yürütme Kurulu Üyesi
Seyit
Çelebi
Yürütme Kurulu Üyesi
Ozan Ali
İlgazi
Yürütme Kurulu Üyesi
Zafer
Çam
Yürütme Kurulu Üyesi
Yasemin
Sağlam
Yürütme Kurulu Üyesi
Pelin
Uzun
Yürütme Kurulu Üyesi